Johanna Deak Sjöman

Trädkonsult

Johanna Deak Sjöman

Johanna är disputerad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Johanna arbetar huvudsakligen med övergripande analyser av stadslandskapets gröna infrastruktur och hur enskilda grönområden och träd kan bidra till en minskad ytavrinning (av dagvatten) och ett bättre mikroklimat. I hennes arbete ingår bland annat klimatmodelleringar och analyser i programvaran ENVI-met där det går att utvärdera hur olika träd kan påverka omgivningens värmestrålning och vindhastigheter.  Johanna är även projektledare för i-Tree Sverige.