Kulturhistoriska inventeringar

Kulturhistoriska inventeringar

Träd innehar ofta ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i olika historiska miljöer som slottsparker, äldre trädgårdar och kyrkogårdar. Många gånger finns därför ett behov av att inventera träd ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om att identifiera de trädslag som ingått i en äldre trädkrans eller allé, eller sammanställa vilka träd som bygger upp centrala drag i en engelsk park eller en kyrkogård. Ibland handlar det även om att inventera vilka träd som skymmer ursprungliga siktlinjer eller bidrar till förlust av den tidigare rumsligheten eller karaktären.

En kulturhistorisk inventering i kombination med inventering av trädens status liksom arkivstudier, skapar förutsättning och underlättar för optimal skötsel av historiska anläggningar nu och i framtiden. Denna typ av inventering är också en förutsättning då man vill ta fram långsiktiga vård- och skötselplaner. Med fördel kombineras en kulturhistorisk trädinventering med inventering av busk- och fältskikt om det rör sig om en större eller mer komplex anläggning.

Vi har god erfarenhet av kulturhistoriska inventeringar och hjälper er bibehålla det kulturhistoriska värdet i er miljö.

Ladda ner vårt produktblad här!

Konsulter som tillhandahåller tjänsten