Kulturhistoriska vård-och skötselplaner

Kulturhistoriska vård-och skötselplaner

För kulturhistoriska miljöer erbjuds anpassade vårdplaner, där miljön behandlas utifrån ett helhetsgrepp. Vår konsult arbetar enligt det arbetssätt som tagits fram vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp, i enlighet med Florensdeklarationen. I ett första steg inventeras träd-, busk- och fältskikt, liksom fasta strukturer som murar, vägar, trappor och gångvägar.

I samband med detta utförs även arkivstudier. Utifrån platsens historia och det som framkommit vid inventeringen utförs en värdeanalys. Med värdeanalysen och inventeringen som grund utfärdas slutligen vård- och skötseldirektiv i en övergripande vårdplan och, om så önskas, detaljerad skötselplan.

Ladda ner vårt produktblad här!

Konsulter som tillhandahåller tjänsten