Naturmiljöutredningar

Naturmiljöutredningar

Kunskap om ett områdes naturvärden, kopplade till naturtyp, trädbestånd och olika arters livsmiljöer, kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag i flera olika sammanhang. Det kan vara till hjälp i prioritering av skötselinsatser, för att utveckla ett områdes naturvärden, som underlag för stadsplanering och exploatering, eller för att kunna bevara eller skapa ekosystemtjänster i bebyggd miljö. Nivån och inriktning på naturmiljöutredning kan anpassas efter skala eller behov.

Konsulter som tillhandahåller tjänsten